Regulamin imprezy i terenu Festiwal Wilno w Gdańsku

Regulamin imprezy i terenu Festiwal Wilno w Gdańsku

Gdańsk – Targ Węglowy

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy „Festiwal Wilno w Gdańsku” (zwana dalej „Imprezą”) będą przebywały na terenie Targu Węglowego, na którym przeprowadzana jest Impreza tj.:
a) pod halą namiotową, pod którą znajdują się: podest sceniczny i miejsca dla widowni,
b) wygrodzonej części placu w okolicy drzewka Milenijnego – strefa gastronomii,
(zwanymi dalej łącznie: „Terenem Imprezy”) w dniach: 08-10.09.2017r.

2. Impreza organizowana jest przez Gdański Archipelag Kultury – Scena Muzyczna GAK (zwany dalej: Organizatorem).

3. Impreza odbędzie się zgodnie z programem, który jest dostępny: na stronie internetowej www.wilnowgdansku.pl

4. Każda osoba przebywająca na Terenie Imprezy (zwana dalej: „Uczestnikiem Imprezy”) obowiązana jest zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień zawartych w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem Imprezy”). Przebywanie na Terenie Imprezy jest równoznaczne z akceptacją postanowień zawartych w niniejszym regulaminie.

5. Wstęp na teren Imprezy jest nieodpłatny.

§ 2
BEZPIECZEŃSTWO, ZASADY PORZĄDKOWE I ORGANIZACYJNE

1. Zabrania się wnoszenia na Teren Imprezy i posiadania przez osoby w niej uczestniczące:
a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, materiałów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych,
b) napojów alkoholowych (nie dotyczy napojów alkoholowych zakupionych w oznaczonej strefie gastronomicznej zlokalizowanej na Terenie Imprezy w okolicy drzewka Milenijnego, w której można spożywać alkohol zakupiony w wyżej wymienionej strefie).
c) środków odurzających lub substancji psychotropowych,
d) wszelkich płynów i napojów w opakowaniach szklanych, puszkach metalowych lub w tworzywach sztucznych, które wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego,
e) innych niebezpiecznych przedmiotów lub narzędzi,
f) profesjonalnego sprzętu fotograficznego lub kamer; zakaz nie dotyczy osób legitymujących się akredytacją „foto” na Imprezie,
g) wskaźników laserowych.

2. Organizator Imprezy wykonując postanowienia Regulaminu Imprezy oraz regulaminu terenu, działa poprzez służby porządkowe i służby informacyjne firmy WENA (zwane dalej: „Służbami porządkowymi”),której zostają powierzone obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas Imprezy.

3. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do stosowania się do poleceń i komunikatów pracowników Organizatora Imprezy i Służb porządkowych.

4. Służby porządkowe są obowiązane odmówić wstępu na Teren Imprezy oraz przebywania na niej osobom:
a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
b) posiadającym przedmioty wymienione w pkt.1,
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym,
zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy,
d) odmawiającym poddania się czynnościom , o których mowa w pkt. 5,
e) usunąć z miejsca przeprowadzenia Imprezy osoby, które swoim zachowaniem
zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem Imprezy lub Regulaminem Terenu.

5. Służby porządkowe są uprawnione do:
a) sprawdzania uprawnień do przybywania na Imprezie,
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty wym. w pkt. 1,
d) stwierdzania uprawnień osób do przybywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Imprezy,
e) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem Imprezy, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy,
f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia,
g) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb porządkowych lub inną osobę.
6. Uczestnicy Imprezy przebywają na niej na własną odpowiedzialność lub na odpowiedzialność osób, którzy sprawują nad nią opiekę prawną (w przypadku osób poniżej 18 roku życia).

7. Przebywanie na Terenie Imprezy osób nie mających ukończonych 18 lat jest równoznaczne z akceptacją i zgodą na zastosowanie zapisów ujętych w Regulaminie Imprezy przez osoby, które sprawują nad nimi opiekę prawną.

8. Wizerunek Uczestnika Imprezy może zostać utrwalony a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, dokumentacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskich i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. nt 90, poz. 631 z późn. zm.).

9. Organizator Imprezy nie odpowiada za rzeczy stanowiące własność Uczestników Imprezy. Każdy Uczestnik Imprezy odpowiedzialny jest za swoje rzeczy osobiście. Uczestnik Imprezy odpowiada również za wszelkie szkody wyrządzone przez siebie innym osobom, urządzeniom lub obiektom znajdującym się na Terenie Imprezy.

10. Wyrządzone szkody powinny zostać zgłoszone Służbą Porządkowym lub pracownikom Organizatora Imprezy.

11. Zabrania się przebywania bez zezwolenia Organizatora w oznaczonych/wydzielonych miejscach znajdujących się na Terenie Imprezy przeznaczonych wyłącznie dla osób upoważnionych przez Organizatora Imprezy.

12. Na Terenie Imprezy obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt.

13. Na Terenie Imprezy obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.

14. Odpadki i nieczystości należy wrzucać do rozmieszczonych na terenie imprezy koszy z workami jednorazowego użytku na śmieci.

15. Uczestnikom Imprezy nie wolno bez zezwolenia zbliżać się do występujących artystów.

16. Uczestnicy Imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników Imprezy, wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia używanego przez Organizatora Imprezy.

17. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych i policji oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.

18. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na Terenie Imprezy powinny:
a) natychmiast powiadomić pracowników Organizatora Imprezy lub Służby Porządkowe o tym fakcie,
b) unikać paniki,
c) stosować się do poleceń i komunikatów pracowników Organizatora Imprezy i Służb Porządkowych,
d) nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

§ 3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator Imprezy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie Imprezy np. odwołania udziału w Imprezie zespołu, artysty, a ponadto prawo do zmiany programu Imprezy pod względem artystycznym i czasowym bez wcześniejszego uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu wobec Uczestników Imprezy lub innych podmiotów.

2. Organizator Imprezy zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu wobec Uczestników Imprezy lub innych podmiotów.

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu Imprezy uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie Imprezy.

5. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu Imprezy należy do Organizatora.

6. W sprawach nieujętych w Regulaminie Imprezy rozstrzyga Organizator.

7. Regulamin Imprezy podlega przepisom prawa polskiego i zgodnie z nim będzie interpretowany.

8. Wszelkie reklamacje, uwagi lub wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w Imprezie można składać w terminie 7 dni od dnia zakończenia Imprezy, pisemnie na następujący adres korespondencyjny Organizatora: Gdański Archipelag Kultury ul. Dworcowa 9, 80-026 Gdańsk lub na adres e-mail: sekretariat@gak.gda.pl. Organizator rozpoznaje reklamacje w terminie 7 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.

9. Regulamin Imprezy jest dostępny:
a) na stronie internetowej www.wilnowgdansku.pl,
b) w widocznych miejscach na Terenie Imprezy (bezpośrednio przed rozpoczęciem imprezy).